Проф. др Станко Бејатовћ

Председник

Препоруке права су: живети часно, не повредити другог, дати сваком што му припада...

Биографија

Проф. др Станко Бејатовић, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу је редовни професор на кривичноправној катедри Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. Рођен је 1952. године у месту Гацко. Основне студије завршио је 1974. године на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Магистарску тезу на тему „Поврат у кривичном праву СФРЈ“ одбранио је 1977. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Докторирао је 1983. године, такође на Правном факултету Универзитета у Београду, са дисертацијом на тему "Условна осуда - настанак, системи и садашње стање са посебним освртом на југословенско кривично законодавство".

Звање доцента стекао је 1989. године, звање ванредног професора 1990. године, а у звање редовног професора изабран је 1996. године. Када је у питању стручно усавршавање у иностранству, проф. др Станко Бејатовић је студијски боравио на Правном факултету Универзитета у Минхену, као и на Институту државе и права у оквиру Академије наука Русије.

Поред редовног научно-истраживачког и предавачког рада, професор је до сада био ангажован и на неколико додатних пројеката, укључујући и следеће пројекте : Србија и европско право, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе

Од награда и признања које је стекао током своје академске и предавачке каријера, као најзначајнија може се издвојити Награда Министарства за науку и заштиту животне средине за изузетне резултате постигнуте у реализацији пројекта из програма основних истраживања за период 2002-2003 године у категорији А2, која му је додељена 2004. године.

Проф. др Станко Бејатовић је аутор великог броја уџбеника, монографија, стручних чланака објављених у референтним научним часописима у земљи и иностранству, као и низа саопштења на међународним и домаћим научним скуповима. Комплетну библиографију радова по COBISS типологији видети на веб адреси:http://e-cris.sr.cobiss.net/search/org.aspx?opt=3&lang=scr&id=157