О удружењу

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу од оснивања до данас

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу је стручна и самостална друштвена организација у коју се добровољно учлањују сви они који се баве кривичноправном теоријоми праксом. Као такво Удружење је оснвано 1960.године под назовом Савез удружења за кривично право и криминологију Југославије . У преко 50.година дугој историји свог попстојања своју организацију Удружење је прилагођавало друштвено-полиотичким приликама пристора на којем постоји. У складу с тим свој садашњи организациони облик Удружење је добило на Скуптини одржаној 30. новембра 2006. год. у Београду.

Историјат удружења

Више
Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу je од свог оснивања до данас у знатоној мери допринело унапређењу правне науке и праксе, и уопште правне мисли у Србији али и у региону.

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу је стручна и самостална друштвена организација у коју се добровољно учлањују сви они који се баве кривичноправном теоријоми праксом. Као такво Удружење је оснвано 1960.године под називом Савез удружења за кривично право и криминологију Југославије . У преко 50.година дугој историји свог попстојања своју организацију Удружење је прилагођавало друштвено-политичким приликама пристора на којем постоји. У складу с тим свој садашњи организациони облик Удружење је добило на Скупштини одржаној 30. новембра 2006. год. у Београду.

Удружење данас

Више
Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу доприноси унапређењу научне мисли у области кривичноправних и других научних дисциплина које се баве проблемима криминалитета.

I. Циљеви Удружења су:

 • допринос сталном унапређењу и афирмацији научне и теоретске мисли и праксе у области кривичноправних и других научних дисциплина које се баве проблемима криминалитета;
 • одржавање веза са члановима Удружења који живе изван Републике Србије, ради остваривања уједначеног развоја кривично-правне теорије и праксе;
 • афирмација права као струке и науке;
 • организовање разних облика стручног усавршавања.
 • Своје циљеве Удружење остварује у области друштвених наука ( Кривичног права, Кривичног процесног права, Криминалне политике, Криминолгије, Пенологије и Криминалистике)

II. У остваривању циљева свог функционисања Удружење:

 • учествује у припреми доношења и промена казненог законодавства;
 • организује саветовања, округле столове, предавања и друге облике научно стручних активности;
 • организује стручне расправе поводом промена и доношења појединих закона;
 • покреће иницијативе за доношење, измене и допуне закона, ради потпунијег и бољег регулисања одређених питања;
 • издаје часопис "РЕВИЈА ЗА КРИМИНОЛОГИЈУ И КРИВИЧНО ПРАВО", као и друге повремене стручно-теоријске публикације у којима се објављују радови од значаја за развој и популарисање кривичноправних и других научних дисциплина које се баве криминалитетом као друштвеном и правном проблематиком у складу са законом;
 • усклађује, подстиче и организује активност чланова Удружења;
 • потпомаже и организује научно-истраживачку делатност у области кривичноправних научних дисциплина;
 • сарађује са надлежним органима у припремама законских и других прописа, као и по другим питањима која се односе на проблеме кривичноправних научних дисциплина;
 • сарађује са међународним и националним организацијама и органима који делују у области кривичноправних научних дисциплина;
 • организује размену искустава, узајамних информисања и других облика међународне сарадње ради унапређења научне мисли и праксе;
 • стара се о стручном оспособљавању и усавршавању из области кривичноправних научних дисциплина;
 • врши и друге послове у складу са својим актима.

III. ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА

 • Члан Удружења може бити сваки дипломирани правник , правник и друго лице који прихвати статут и циљеве Удружења. Чланство у Удружењу се стиче давањем изјаве заинтересованог лица да жели да се учлани у Удружење.
 • На основу дате изјаве генерални секретар Удружења утврђује да ли заинтересовано лице испуњава услове за пријем у Удружење и лицу које испуњава услове за члана издаје чланску књижицу.
 • Права и дужности чланова Удружења су: да активно ради на остваривању циљева, задатака и програма рада Удружења; да преко органа Удружења покреће иницијативу за доношење или измене и допуне закона;да се информише о активностима које се спроводе у Удружењу; да активно учествује у раду саветовања, округлих столова, предавања и других облика стручних активности Удружења.Чланство у Удружењу престаје: иступањем из Удружења и смрћу члана Удружења.
 • IV. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

 1. Скупштина Удружења као највиши орган управљања у Удружењу
 2. Председништво Удружења као извршни орган Скупштине Удружења.
 3. Председништво Удружења сачињавају 12 чланова, председник Удружења, два потпредседника и генерални секретар Удружења. Чланове Председништва Удружења, председника, потпредседнике и генералног секретара Удружења бира и разрешава Скупштина Удружења.
 4. Један од потпредседника Удружења и један члан Председништва Удружења бира се из реда чланова Удружења који живе изван Републике Србије. За сваких 10 одсто ових чланова у односу на укупан број чланова Удружења, бира се из реда ових чланова још по један члан Председништва Удружења.
 5. Један члан Председништва бира се из реда председника секција одређених одлуком Скупштине Удружења . Мандат чланова Председништва Удружења, председника, потпредседника и генералног секретара Удружења траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
 6. Председништво Удружења може у свом саставу, без права одлучивања, имати и до пет почасних чланова Председништва Удружења, које на предлог Председништва Удружења бира и разрешава Скупштина Удружења. Почасни члан Председништва Удружења има право да, сходно одредбама статута, учествује у раду Председништва Удружења у потпуности или искључиво по својој иницијативи, односно само у областима и питањима која сам одреди, као и право да не учествује у раду Председнишва Удружења.
 7. Надзорни одбор Удружења који се састоји од председника и два члана које бира Скупштина .

V.ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА У ДРУГИМ СТРУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА

Удружење је члан:

 1. Удружења правника Србије
 2. Међународног удружења за кривично право
 3. Међународног савеза правника.
 • У складу са одлуком Скупштине Удружење може бити члан и других удружења и савеза.Удружење се може удруживати и у друга удружења и организације када је то у интересу остваривања заједничкиих циљева, и то у складу са законом и статутом.

VI.СЕКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА

 • У оквиру Удружења ради СЕКЦИЈА ЗА КРИМИНОЛОГИЈУ
 • Председник секције je Проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 • Више информација о делатности Секције за криминологију доступно је овде.

VI. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

 • Удружење у суиздаваштву са Институтом за криминолошка и социолошла истраживања из Београда издаје научно-стручни часопис "РЕВИЈА ЗА КРИМИНОЛОГИЈУ И КРИВИЧНО ПРАВО".Удружење може издавати и друге повремене или сталне публикације, у складу са законом.

VII. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

 • Удружење може са одговарајућим научно-истраживачким организацијама, другим организацијама и органима закључивати уговоре о учешћу у раду на научно-истраживачким пројектима из области кривичноправних научних дисциплина у складу са законом. Одлуку о закључењу уговора доноси Председништво Удружења.

VIII. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

За извршење циљева и задатака свог постојања Удружење обезбеђује средства из:

 • делатности Удружења одређене статутом
 • дотација и поклона
 • спонзорства, односно финансијских субвенција
 • котизације за саветовања, односно семинаре и друге облике образовања из области кривичноправне теорије и праксе и сродних области
 • издавања часописа и других публикација
 • по основу уговора о учешћу на научно-истраживачким пројектима
 • других извора у складу са законом.

IX. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Удружење додељује признања и награде истакнутим члановима за заслуге у дугогодишњем раду на унапређењу кривичноправне теорије и праксе и афирмацији и развоју Удружења.

Пројекти Удружења

Више
Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу је у свом преко педесет година дугом постојању успешно реализовало низ активности и пројеката.

Бројне су активности реализиоване од стране Удружења у његовом преко 50 година дугом постојању. Међу њима се посебно истичу четири:

 1. У организацији Удружења одржано је преко сто педесет научно-стручних скупова међунродног и националног крактерa
 2. У својству издавача или саиздавача Удружење је издало осамдесет и шест публикација монографског карактера и зборника радова
 3. У саиздаваштву са Институтиом за криминолошка и социолошка истраживања из Београда Удружење пуне 52 године издаје часопис "Ревија за криминологију и кривично право"
 4. Чланови Удружења су активни учесници Радних група на изради скоро свих законских текстова из казненоправне области
 5. У организацији Удружења реализиовано је више научно-истраживачких пројеката из казненоправне области